Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Kết nối sử dụng Wi-Fi Sense

background image

Kết nối sử dụng Wi-Fi Sense
Dễ dàng kết nối với điểm truy cập Wi-Fi công cộng bằng ứng dụng Nhận biết Wi-Fi.
Nhận biết Wi-Fi kết nối điện thoại của bạn với các điểm truy cập Wi-Fi công cộng và chấp nhận

các điều khoản sử dụng giúp bạn khi cần. Nhận biết Wi-Fi cũng có thể chia sẻ thông tin liên lạc

của bạn nếu bạn muốn.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn và giữ Wi-Fi, sau đó nhấn Nhận biết

Wi-Fi.

2. Để kết nối với các điểm truy cập đang mở, hãy chuyển Kết nối với điểm truy cập mở được

đề xuất sang Bật .

3. Để kết nối với các mạng được chia sẻ bởi bạn bè, hãy chuyển Kết nối với mạng mà các liên

hệ của tôi chia sẻ sang Bật .