Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Giải quyết sự cố các vấn đề kết nối

background image

Giải quyết sự cố các vấn đề kết nối

Nếu kết nối Internet của bạn không hoạt động
• Hãy kiểm tra kết nối dữ liệu di động của bạn. Trượt xuống từ phía trên cùng màn hình, nhấn

Tất cả cài đặt > Mạng & không dây > Mạng di động & SIM, kiểm tra và đảm bảo

Kết nối dữ liệu đã được chuyển sang Bật .

• Kiểm tra kết nối Wi-Fi. Trượt xuống từ phía trên cùng màn hình, nhấn và giữ Wi-Fi, kiểm

tra và đảm bảo kết nối mạng Wi-Fi được chuyển sang Bật và bạn đã được kết nối và

mạng.

• Kiểm tra và đảm bảo chế độ tiết kiệm pin không được bật. Trượt xuống từ phía trên cùng

của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Hệ thống > Tiết kiệm pin.

• Nếu bạn ở nước ngoài, hãy kiểm tra xem bạn đã cho phép chuyển vùng chưa. Trượt xuống

từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không dây > Mạng

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

130

background image

di động & SIM và kiểm tra xem Tùy chọn chuyển vùng dữ liệu đã được chuyển sang

chuyển vùng chưa. Việc kết nối vào internet khi chuyển vùng, đặc biệt là khi ở nước ngoài,

có thể tăng đáng kể chi phí dữ liệu.

• Nếu bạn đã cài đặt các cài đặt mới từ một tin nhắn văn bản, hãy dỡ cài đặt mới. Nhấn

Lưu trữ > Thiết bị này > Ứng dụng & trò chơi và nhấn vào mục cài đặt mới, sau đó nhấn

Gỡ cài đặt.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

131