Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Đổi tên thiết bị

background image

Đổi tên thiết bị
Bạn có thể đổi tên thiết bị của điện thoại của mình để dễ nhận dạng khi kết nối với các thiết

bị khác bằng Bluetooth.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Hệ thống > Giới

thiệu > Sửa tên.

2. Đổi tên mặc định thành tên bất kỳ bạn muốn. Tên mặc định thường là Windows Phone.
Tên Bluetooth của điện thoại cũng giống như tên thiết bị của điện thoại.