Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Quản lý các tập tin trên điện thoại của bạn

background image

Quản lý các tập tin trên điện thoại của bạn
Với ứng dụng File Explorer, bạn có thể dễ dàng kiểm tra các tập tin trên điện thoại, sắp xếp

chúng vào các thư mục hoặc xóa những tập tin bạn không cần nữa. Bạn có thể quản lý các tập

tin trên cả bộ nhớ điện thoại và trên thẻ nhớ.
Thẻ nhớ không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Nhấn vào File Explorer.

2. Nhấn Thiết bị này và duyệt đến thư mục bạn muốn.

3. Để tìm kiếm trong thư mục bạn đang ở trong đó, hãy nhấn .

4. Để thay đổi cách sắp xếp các tệp hoặc thư mục, hãy nhấn vào cách sắp xếp hiện tại (Tên, Kích

cỡ hoặc Ngày) và chọn cách mới.

5. Để nhanh chóng chuyển đến một thư mục trước đó, hãy nhấn vào thư mục bạn muốn trên

đường dẫn tập tin ở phía trên cùng của màn hình.
Tạo một thư mục mới

Nhấn và viết tên.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

121

background image

Chuyển hoặc sao chép một tệp hoặc thư mục vào một vị trí khác

Nhấn và giữ tệp hoặc thư mục bạn muốn, sau đó chọn cách bạn muốn làm với tệp hoặc thư

mục này.

Mẹo: Để chuyển hoặc sao chép nhiều tệp hoặc thư mục cùng lúc, hãy nhấn , chọn

những tệp hoặc thư mục bạn muốn và nhấn để chuyển hoặc sao chép chúng.

Chia sẻ tệp hoặc thư mục

Nhấn , chọn những gì bạn muốn chia sẻ, nhấn và chọn cách bạn muốn chia sẻ.
Xóa tệp hoặc thư mục

Nhấn , chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn xóa và nhấn .