Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Trả lời một tin nhắn

background image

Trả lời một tin nhắn
Không để bạn bè phải chờ – trả lời tin nhắn ngay lập tức.
1. Nhấn vào Nhắn tin.

2. Chạm vào cuộc trò chuyện có chứa tin nhắn.

Mẹo: Nếu có điện thoại SIM kép, bạn có thể chọn SIM được sử dụng để gửi tin nhắn.

Nhấn Send on: và chọn SIM bạn muốn sử dụng. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ

SIM kép. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

3. Nhấn vào hộp tin nhắn và viết tin nhắn.

4. Nhấn vào .
Chuyển tiếp tin nhắn

Nhấn vào cuộc hội thoại, nhấn và giữ tin nhắn bạn muốn chuyển tiếp, sau đó nhấn chuyển

tiếp.
Trước khi chuyển tiếp tin nhắn, bạn có thể chỉnh sửa những gì được viết, thêm hoặc xóa phần

đính kèm.