Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Gửi tin nhắn

background image

Gửi tin nhắn
Với tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện, bạn có thể nhanh chóng liên lạc với bạn bè

và gia đình.
1. Nhấn vào Nhắn tin > .
Nếu bạn bắt đầu viết một tin nhắn và chuyển đổi sang một ứng dụng khác trước khi gửi tin

nhắn này, bạn có thể tiếp tục tin nhắn của mình sau. Trong Nhắn tin, hãy nhấn vào bản thảo

bạn muốn tiếp tục.
2. Để thêm người nhận từ danh sách liên lạc, hãy nhấn vào hoặc bắt đầu nhập tên. Bạn cũng

có thể nhập số điện thoại.

3. Nhấn vào hộp tin nhắn và viết tin nhắn.

Mẹo: Để xóa một số, hãy nhấn vào .

4. Để thêm phần đính kèm, chẳng hạn như ảnh, hãy nhấn , chọn loại phần đính kèm và phần

đính kèm.

5. Để gửi tin nhắn, hãy nhấn vào .
Nếu bạn không thể gửi một tin nhắn đa phương tiện, hãy kiểm tra các mục sau:

Đăng ký thuê bao di động của bạn hỗ trợ tin nhắn đa phương tiện.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

70

background image

Kết nối dữ liệu của bạn được bật. Trượt xuống từ phía trên cùng màn hình, nhấn Tất cả

cài đặt > Mạng & không dây > Mạng di động & SIM và chuyển Kết nối dữ liệu sang

Bật .

Chỉ những điện thoại tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn

có thể xem khác trong các thiết bị khác nhau.
Chuyển tiếp tin nhắn

Nhấn vào Nhắn tin. Nhấn vào cuộc hội thoại, nhấn và giữ tin nhắn bạn muốn chuyển tiếp,

sau đó nhấn chuyển tiếp.
Trước khi chuyển tiếp tin nhắn, bạn có thể chỉnh sửa những gì được viết, thêm hoặc xóa phần

đính kèm.
Chuyển tiếp nhiều tin nhắn đa

Nhấn vào Nhắn tin. Nhấn vào cuộc trò chuyện và > chọn tin nhắn, nhấn vào hộp chọn

xuất hiện cạnh các tin nhắn, sau đó nhấn để chuyển tiếp tin nhắn.