Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Đọc tin nhắn

background image

Đọc tin nhắn
Bạn có thể nhìn thấy trên màn hình bắt đầu khi đã nhận được tin nhắn.
Bạn có thể xem tin nhắn giữa bạn và một số liên lạc trong một cuộc hội thoại.Chuỗi hội thoại

có thể chứa tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện.

1. Nhấn vào Nhắn tin.

2. Để đọc tin nhắn, hãy nhấn vào cuộc trò chuyện.

Mẹo: Để ngăn không cho người khác tình cờ nhìn thấy thông báo về tin nhắn của bạn

trên màn hình khóa, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả

cài đặt > Cá nhân hoá > Màn hình khóa > Chọn ứng dụng để hiển thị trạng thái

chi tiết > không dùng.

Nếu bạn không thể mở một tin nhắn đa phương tiện, hãy kiểm tra các mục sau:

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

71

background image

• Đăng ký thuê bao di động của bạn hỗ trợ tin nhắn đa phương tiện.
• Kết nối dữ liệu của bạn được bật.Trượt xuống từ phía trên cùng màn hình, nhấn Tất cả

cài đặt > Mạng & không dây > Mạng di động & SIM và chuyển Kết nối dữ liệu sang

Bật .

Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn nữa.

Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý

khách có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác hoặc một số

tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin

nhắn đơn.
Lưu phần đính kèm

Nhấn vào phần đính kèm, chẳng hạn như ảnh, sau đó nhấn .
Xóa cuộc trò chuyện

Nhấn Nhắn tin > , chọn cuộc trò chuyện bạn muốn xóa và nhấn .
Xóa một tin nhắn đơn trong cuộc trò chuyện

Nhấn vào cuộc trò chuyện, nhấn và giữ tin nhắn bạn muốn xóa, sau đó nhấn xóa.
Xóa tất cả tin nhắn trong điện thoại của bạn

Nhấn vào Nhắn tin > > > Chọn tất cả > .