Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Xem cập nhật trạng thái của bạn bè

background image

Xem cập nhật trạng thái của bạn bè
Sau khi thiết lập các dịch vụ mạng xã hội trên điện thoại, chẳng hạn như Twitter, bạn có thể

theo dõi các cập nhật trạng thái của bạn bè trong ứng dụng Mọi người.
Nhấn vào Mọi người > Có gì mới.