Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Thiết lập tài khoản truyền thông xã hội

background image

Thiết lập tài khoản truyền thông xã hội
Thiết lập các tài khoản dịch vụ mạng xã hội.
Nhấn vào ứng dụng mạng xã hội bạn muốn đăng nhập, chẳng hạn như Facebook, và thực hiện

theo hướng dẫn được hiển thị.
Để tải về các ứng dụng mạng xã hội khác, hãy nhấn Store.

Mẹo: Khi bạn đăng nhập vào một tài khoản, các liên lạc trong tài khoản này sẽ tự động

được nhập. Để chọn tài khoản nào sẽ hiển thị trong danh sách liên lạc, trên màn hình bắt

đầu, nhấn Mọi người > > Cài đặt > lọc danh sách liên hệ.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

69