Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Thêm hộp thư Exchange vào điện thoại

background image

Thêm hộp thư Exchange vào điện thoại
Bạn không cần máy tính để truy cập vào email công việc, danh bạ và lịch của mình. Bạn có thể

đồng bộ nội dung giữa điện thoại và máy chủ Microsoft Exchange.
Chỉ có thể thiết lập Exchange nếu công ty bạn có máy chủ Microsoft Exchange. Ngoài ra, người

quản trị CNTT của công ty bạn phải kích hoạt Microsoft Exchange cho tài khoản của bạn.
Trước khi bắt đầu thiết lập, hãy chắc chắn rằng bạn có những mục sau đây:
• Một địa chỉ e-mail công ty
• Tên máy chủ Exchange (hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn)
• Tên miền của mạng (hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn)
• Mật khẩu của bạn cho mạng văn phòng
Tùy thuộc vào cấu hình máy chủ Exchange, bạn có thể cần nhập thông tin bổ sung trong quá

trình thiết lập. Nếu bạn không biết thông tin chính xác, hãy liên hệ với phòng CNTT của công

ty bạn.
1. Nhấn vào Thư Outlook.

2. Nhấn vào > Tài khoản > Thêm tài khoản > Exchange.

3. Nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu Exchange của bạn, sau đó nhấn Đăng nhập.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

76

background image

Để xác định nội dung và tần suất bạn muốn điện thoại đồng bộ với máy chủ, hãy thay đổi cài

đặt tài khoản Exchange.