Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Sử dụng giọng nói của bạn để viết e-mail

background image

Sử dụng giọng nói của bạn để viết e-mail
Thay vì sử dụng bàn phím, bạn có thể đọc chính tả e-mail.
Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Để biết thông tin về ngôn ngữ được

hỗ trợ, hãy truy cập vào support.microsoft.com và duyệt đến hướng dẫn cho Windows

Phones.
1. Nhấn vào Thư Outlook.

2. Trong hộp thư đến của bạn, hãy nhấn .

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

79

background image

3. Để thêm người nhận từ danh sách liên lạc, hãy bắt đầu nhập tên. Bạn cũng có thể viết địa

chỉ.

4. Nhấn vào Chủ đề: > và đọc chủ đề.

5. Nhấn vào hộp tin nhắn và nhấn vào , sau đó đọc tin nhắn.

6. Nhấn để gửi e-mail.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

80