Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Mở e-mail từ màn hình bắt đầu

background image

Mở e-mail từ màn hình bắt đầu
Với hình xếp e-mail trực tiếp, bạn có thể mở e-mail trực tiếp từ màn hình bắt đầu.
Từ hình xếp, bạn có thể nhìn thấy số lượng e-mail chưa đọc và xem mình có nhận được e-mail

mới hay không.

Bạn có thể ghim một số hộp thư vào màn hình bắt đầu. Ví dụ: dành một hình xếp cho e-mail

công việc và một hình xếp khác e-mail cá nhân.
1. Nhấn vào Thư Outlook > .

2. Nhấn và giữ tài khoản bạn muốn ghim vào màn hình bắt đầu, sau đó nhấn Ghim vào bắt

đầu.
Hộp thư sẽ xuất hiện trên màn hình bắt đầu dưới dạng một xếp mới. Để đọc e-mail, hãy chạm

vào lớp này.