Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa một nhóm liên lạc

background image

Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa một nhóm liên lạc
Bạn có thể tạo các nhóm liên lạc để gửi tin nhắn cho nhiều người cùng lúc hoặc để chỉ xem các

cập nhật mạng xã hội từ các thành viên trong nhóm. Ví dụ: bạn có thể thêm các thành viên gia

đình vào cùng một nhóm và tiếp cận với họ một cách nhanh chóng với cùng một tin nhắn.
1. Nhấn vào Mọi người > NHÓM > .

2. Viết tên cho nhóm và nhấn .

3. Nhấn > Thêm Thành viên và nhấn vào một liên lạc. Để thêm liên lạc khác, hãy nhấn

lại vào Thêm Thành viên.

Mẹo: Để nhanh chóng thêm nhiều liên lạc vào nhóm, hãy nhấn và nhấn vào hộp chọn

bên cạnh tên liên lạc.

4. Nhấn vào .
Thêm số liên lạc mới vào nhóm

Nhấn vào Mọi người > NHÓM. Nhấn vào nhóm, sau đó nhấn > Thêm Thành viên

nhấn vào một liên lạc.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

68

background image

Xóa số liên lạc trong một nhóm

Nhấn vào Mọi người > NHÓM. Nhấn vào nhóm và nhấn , sau đó nhấn vào liên lạc này

và nhấn Xóa khỏi nhóm.
Đổi tên nhóm

Nhấn vào Mọi người > NHÓM. Nhấn vào nhóm, sau đó nhấn và nhấn vào tên nhóm. Viết

tên mới và nhấn .
Xóa nhóm liên lạc

Nhấn vào Mọi người > NHÓM. Nhấn vào nhóm và nhấn vào > Xóa.