Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi đã nhận

background image

Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi đã nhận
Khi nhận được cuộc gọi, bạn có thể dễ dàng lưu số điện thoại nếu số đó chưa được lưu trong

danh bạ. Bạn có thể lưu số điện thoại vào một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc hiện có.
1. Nhấn vào > Lịch sử.

2. Nhấn cạnh một số điện thoại và nhấn .

3. Nhấn , chỉnh sửa chi tiết, chọn tài khoản bạn muốn lưu liên lạc và nhấn .