Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Trả lời cuộc gọi bằng tin nhắn văn bản

background image

Trả lời cuộc gọi bằng tin nhắn văn bản
Nếu bạn không thể nói chuyện ngay lúc này, bạn có thể trả lời cho người gọi bằng một tin nhắn

văn bản.

1. Khi ai đó gọi cho bạn, hãy nhấn Nhắn tin trả lời.

2. Nhấn vào một trong các tin nhắn được viết sẵn hoặc nhấn Nhập nội dung tin nhắn... và viết

tin nhắn.
Bật hoặc tắt trả lời bằng tin nhắn văn bản

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Hệ thống > Điện

thoại và chuyển Nhắn tin trả lời sang Bật hoặc Tắt .
Chỉnh sửa tin nhắn văn bản được viết sẵn

Trượt xuống từ phía trên cùng màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Hệ thống > Điện thoại >

Sửa phản hồi và chỉnh sửa tin nhắn trả lời bạn muốn.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

62