Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Tạo cuộc gọi hội nghị

background image

Tạo cuộc gọi hội nghị
Điện thoại của bạn hỗ trợ cuộc gọi hội nghị giữa 2 hoặc nhiều người. Số lượng người tham gia

tối đa có thể thay đổi, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng.

1. Gọi người đầu tiên.

2. Để gọi điện cho người khác, hãy nhấn Thêm cuộc gọi.

3. Khi cuộc gọi mới được trả lời, hãy nhấn Kết hợp cuộc gọi.
Để thêm nhiều người hơn, hãy nhấn lại vào Thêm cuộc gọi.
Có cuộc trò chuyện riêng tư với ai đó

Nhấn Riêng tư và nhấp vào tên hoặc số điện thoại của người đó. Cuộc gọi hội nghị sẽ bị tạm

dừng trên điện thoại của bạn. Những người khác vẫn có thể tiếp tục cuộc gọi hội nghị.
Để trở lại cuộc gọi hội nghị, hãy nhấn Kết hợp cuộc gọi.