Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Sử dụng quay số nhanh để gọi liên lạc yêu thích

background image

Sử dụng quay số nhanh để gọi liên lạc yêu thích
Gọi cho những liên lạc quan trọng nhất của bạn một cách nhanh chóng bằng quay số nhanh.
1. Nhấn vào > Quay số nhanh.

2. Để thêm một liên lạc vào quay số nhanh, hãy nhấn và nhấn vào liên lạc bạn muốn thêm.

3. Để gọi cho một liên lạc bạn đã thêm vào quay số nhanh, trong giao diện Quay số nhanh, hãy

nhấn vào liên lạc đó.