Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Gọi đến hộp thư thoại

background image

Gọi đến hộp thư thoại
Nếu bạn đã chuyển tiếp cuộc gọi đến hộp thư thoại, bạn có thể gọi đến hộp thư thoại và nghe

tin nhắn bạn bè đã để lại.
1. Nhấn vào > . Nếu được yêu cầu, hãy nhập mật khẩu thư thoại bạn nhận được từ nhà

cung cấp dịch vụ mạng của mình.

2. Bạn có thể nghe hoặc trả lời thư thoại, xóa chúng hoặc ghi tin nhắn chào mừng.
Để biết tính khả dụng của dịch vụ hộp thư thoại và thông tin về việc cài đặt khoảng thời gian

trước khi cuộc gọi được chuyển tiếp, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.