Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Thêm các hiệu ứng đặc biệt hấp dẫn cho ảnh của bạn

background image

Thêm các hiệu ứng đặc biệt hấp dẫn cho ảnh của bạn
Nâng chỉnh sửa ảnh lên cấp độ cao hơn – thêm các hiệu ứng đặc biệt hấp dẫn cho ảnh yêu thích

của bạn với Lumia Creative Studio.
Để tải xuống ứng dụng Lumia Creative Studio hoặc kiểm tra xem bạn đã có phiên bản mới nhất

chưa, hãy truy cập vào www.microsoft.com. Lumia Creative Studio có thể không có sẵn cho

tất cả các kiểu điện thoại.
Điều chỉnh lại ảnh
Nhấn Lumia Creative Studio và nhấn vào ảnh bạn muốn chỉnh sửa, nhấn và chọn tỷ lệ

co mới hoặc xoay ảnh.
Áp dụng bộ lọc

Nhấn Lumia Creative Studio và nhấn vào ảnh bạn muốn chỉnh sửa, nhấn và chọn bộ lọc.
Nâng cao ảnh

Nhấn Lumia Creative Studio và nhấn vào ảnh bạn muốn chỉnh sửa, nhấn , chọn loại nâng

cao và kéo thanh trượt để điều chỉnh mức độ nâng cao.
Làm mờ một phần của ảnh

Nhấn Lumia Creative Studio và nhấn vào ảnh bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấn > làm

mờ nền. Bạn có thể chọn vùng bạn muốn làm mờ và điều chỉnh độ mờ.
Thêm màu sắc cho ảnh

Nhấn Lumia Creative Studio và nhấn vào ảnh bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấn > điểm

màu. Chọn màu từ bảng màu và áp dụng màu đó vào ảnh. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn .
Lưu ảnh đã chỉnh sửa

Nhấn Lumia Creative Studio và nhấn vào ảnh bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấn > Lưu.

Mẹo: Để trở lại ảnh ban đầu, hãy nhấn > trở về bản gốc.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

87