Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Tiết kiệm chi phí chuyển vùng dữ liệu

background image

Tiết kiệm chi phí chuyển vùng dữ liệu

Bạn có thể tiết kiệm cước chuyển vùng dữ liệu và tiết kiệm cước điện thoại bằng cách thay đổi

cài đặt dữ liệu mạng di động. Để sử dụng phương pháp kết nối tối ưu, hãy thay đổi cài đặt Wi-

Fi, dữ liệu mạng di động và tải xuống e-mail.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

45

background image

Chuyển vùng dữ liệu có nghĩa là sử dụng điện thoại của bạn để nhận dữ liệu qua những mạng

không do nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn sở hữu hoặc vận hành. Việc kết nối vào internet

khi chuyển vùng, đặc biệt là khi ở nước ngoài, có thể tăng đáng kể chi phí dữ liệu.

Sử dụng kết nối Wi-Fi thường nhanh hơn và ít tốn kém hơn sử dụng kết nối dữ liệu mạng di

động. Nếu có cả kết nối Wi-Fi và kết nối dữ liệu mạng di động, điện thoại sẽ sử dụng kết nối

Wi-Fi.
Kết nối vào mạng Wi-Fi
1.
Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn và giữ Wi-Fi.

2. Đảm bảo kết nối mạng Wi-Fi được chuyển sang Bật .

3. Chọn kết nối bạn muốn sử dụng.
Ngắt kết nối dữ liệu di động

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không dây >

Mạng di động & SIM và chuyển Kết nối dữ liệu sang Tắt .

Mẹo: Để theo dõi mức sử dụng dữ liệu, hãy nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không

dây > Sử dụng dữ liệu.

Ngừng chuyển vùng dữ liệu

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không dây >

Mạng di động & SIM và bên dưới thẻ SIM bạn sử dụng cho dữ liệu mạng di động, hãy chuyển

Tùy chọn chuyển vùng dữ liệu sang không chuyển vùng.
Tải e-mail về ít thường xuyên hơn

Để thiết lập điện thoại kiểm tra e-mail mới ít thường xuyên hơn hoặc thậm chí chỉ khi có yêu

cầu, hãy nhấn Thư Outlook > > Tài khoản. Chọn một tài khoản, nhấn Thay đổi thiết

đặt đồng bộ hóa hộp thư và chọn tần suất đồng bộ. Nếu bạn có một vài tài khoản e-mail, hãy

thay đổi cài đặt cho tất cả tài khoản của bạn.