Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Sử dụng điện thoại dễ dàng

background image

Sử dụng điện thoại dễ dàng
Hãy làm phông chữ lớn hơn và màn hình dễ nhìn hơn.
Thay đổi cỡ chữ
1.
Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Dễ Truy nhập.

2. Nhấn Các tùy chọn khác và kéo thanh trượt Chia tỷ lệ văn bản.
Bật độ tương phản cao

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Dễ Truy nhập > Độ

tương phản cao và chuyển Độ Tương phản Cao sang Bật .
Phóng đại màn hình

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Dễ Truy nhập > Kính

lúp và chuyển Phóng to màn hình sang Bật . Để phóng to màn hình, hãy nhấn đúp vào màn

hình bằng 2 ngón tay. Khi sử dụng kính lúp, hãy sử dụng 2 ngón tay để di chuyển xung quanh

màn hình. Để ngừng phóng đại, hãy nhấn hai lần vào màn hình bằng 2 ngón tay.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

42