Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Thiết lập Gia đình tôi

background image

Thiết lập Gia đình tôi
Nếu bạn muốn hạn chế không cho con mình tải xuống nội dung tính phí hoặc được phân loại

tuổi từ Store, hãy thiết lập Gia đình tôi.

Xbox không hỗ trợ tài khoản của trẻ tại một số quốc gia hoặc khu vực có sẵn Windows Phone.
Với Gia đình tôi, bạn có thể:
• Ngăn không cho con của bạn sử dụng các ứng dụng nhất định cũng như truy cập vào các

trang web nhất định

• Hạn chế giờ sử dụng điện thoại
• Theo dõi những gì con bạn làm bằng điện thoại của chúng và khi nào
1. Truy cập vào account.microsoft.com/family và đăng nhập vào tài khoản Microsoft của

bạn.

2. Thêm tài khoản của con bạn vào Gia đình tôi bằng cách gửi lời mời đến địa chỉ e-mail của

chúng.
Để thay đổi cài đặt cho tài khoản của con bạn, trước tiên con bạn phải chấp nhận lời mời.
3. Thay đổi cài đặt cho tài khoản của con bạn.
Để có thể thêm cài đặt Gia đình tôi, hãy chuyển đến account.microsoft.com/family.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

32