Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Lưu ảnh của bạn và nội dung khác lên OneDrive

background image

Lưu ảnh của bạn và nội dung khác lên OneDrive

Bạn có thể tải các tập tin được lưu trên điện thoại lên OneDrive để truy cập dễ dàng từ điện

thoại, máy tính bảng và máy tính của mình.
Bạn cần có tài khoản Microsoft để kết nối điện thoại với OneDrive.
Theo mặc định, điện thoại của bạn sẽ tự động tải ảnh hoặc video lên OneDrive. Nếu bạn cũng

muốn lưu ảnh bạn đã chụp trước đó lên OneDrive, hãy tải chúng lên theo cách thủ công.

Tải ảnh lên OneDrive theo cách thủ công
1.
Nhấn vào OneDrive.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

33

background image

2. Nhấn > Ảnh, chọn ảnh bạn muốn tải lên và nhấn .
Bật tải lên tự động

Nhấn OneDrive > > Thiết đặt > Tải lên từ Camera và bật Tải lên từ Camera .
Lưu tệp lên OneDrive

Nhấn OneDrive > > Thiết bị này, chọn tệp bạn muốn tải lên và nhấn .
Khi làm việc trên tài liệu Word, Excel hay PowerPoint, tệp của bạn sẽ tự động được lưu lên

OneDrive. Bạn có thể tiếp tục làm việc trên tài liệu ở đúng nơi bạn dừng, trên thiết bị bất kỳ

được kết nối với tài khoản Microsoft của bạn – chỉ cần mở tài liệu đó từ OneDrive.

Mẹo: Bạn cũng có thể tải lên các tệp được lưu trên thẻ nhớ. Nhấn OneDrive > >

thẻ SD và chọn tệp bạn muốn tải lên. Thẻ nhớ không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại.

Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Lưu tệp trở lại điện thoại từ OneDrive

Nhấn OneDrive, duyệt đến thư mục nơi chứa tệp này và nhấn . Chọn tệp bạn muốn tải

xuống, nhấn và lưu tệp vào thư mục bạn muốn.
Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các tệp đã tải xuống trong ứng dụng File Explorer.