Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Giải quyết sự cố các vấn đề tài khoản

background image

Giải quyết sự cố các vấn đề tài khoản
Nếu bạn không thể truy cập vào tài khoản Microsoft
• Nếu bạn cần khôi phục tên người dùng, hãy truy cập vào account.microsoft.com, nhập số

điện thoại và mật khẩu của bạn, sau đó làm theo hướng dẫn.

• Nếu bạn cần khôi phục mật khẩu, hãy truy cập vào https://account.live.com/

ResetPassword.aspx và thực hiện theo hướng dẫn.