Microsoft Lumia 650 Dual SIM - SIM kép

background image

SIM kép

Bạn có thể có 2 SIM trong điện thoại, ví dụ, một SIM cho công việc và một để sử dụng cho mục

đích cá nhân.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

54