Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Thêm ngôn ngữ soạn thảo

background image

Thêm ngôn ngữ soạn thảo
Bạn có thể thêm một số ngôn ngữ soạn thảo cho bàn phím và chuyển đổi giữa các ngôn ngữ

khi viết.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Giờ & ngôn

ngữ > Bàn phím > Thêm bàn phím.

2. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng để nhập và nhấn .

Mẹo: Để xóa một bàn phím cài đặt sẵn, hãy nhấn và giữ ngôn ngữ bạn không muốn sử

dụng, và nhấn xóa.
Mẹo: Để thêm ngôn ngữ vào điện thoại, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình

và nhấn Tất cả cài đặt > Giờ & ngôn ngữ > Ngôn ngữ > Thêm ngôn ngữ. Để

xóa một ngôn ngữ, nhấn và giữ ngôn ngữ bạn muốn xóa, sau đó nhấn Xóa.

Chuyển đổi giữa các ngôn ngữ khi viết

Trượt sang trái hoặc sang phải trên thanh khoảng trắng cho đến khi ngôn ngữ bạn muốn viết

hiển thị. Bố cục bàn phím và gợi ý từ thay đổi theo ngôn ngữ được chọn.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

49