Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Di chuyển bàn phím để viết bằng một tay

background image

Di chuyển bàn phím để viết bằng một tay
Nếu điện thoại có màn hình lớn, bạn có thể di chuyển bàn phím trên màn hình để dễ dàng viết

bằng một tay.
Di chuyển bàn phím sang trái hoặc sang phải
1.
Tùy thuộc vào cài đặt của điện thoại, nhấn và giữ phím số và phím sym hoặc phím ngôn ngữ.

2. Nhấn vào .

3. Chạm vào hoặc .
Di chuyển bàn phím lên hoặc xuống

Nhấn và giữ thanh khoảng trắng, sau đó kéo bàn phím lên hoặc xuống.