Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Kéo dài tuổi thọ pin

background image

Kéo dài tuổi thọ pin

Tận dụng tối đa điện thoại trong khi vẫn có được tuổi thọ pin bạn cần. Có các bước bạn có thể

làm để tiết kiệm pin trên điện thoại.

Để tiết kiệm pin:

Sạc thông minh

Luôn sạc đầy pin.

Chỉ chọn âm thanh bạn cần

Tắt những âm thanh không cần thiết, chẳng hạn

như âm thanh phím. Trượt xuống từ phía trên

cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt >

Cá nhân hoá > Âm thanh và chọn âm thanh sẽ

giữ.

Sử dụng tai nghe nhạc có dây

Sử dụng tai nghe nhạc có dây thay vì loa.

Sử dụng Tiết kiệm pin

Bạn có thể cài điện thoại tự động tiết kiệm pin

khi mức sạc pin thấp. Để kiểm tra tình trạng pin

và để bật Tiết kiệm pin, hãy trượt xuống từ phía

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

43

background image

trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài

đặt > Hệ thống > Tiết kiệm pin.
Khi điện thoại chuyển sang chế độ tiết kiệm pin,

bạn có thể không thay đổi được cài đặt của tất

cả các ứng dụng.

Thay đổi cài đặt màn hình điện thoại

• Cài màn hình điện thoại tắt sau một thời gian

ngắn. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn

hình, sau đó nhấn Tất cả cài đặt >

nhân hoá > Màn hình khóa và bên dưới

Màn hình khóa sau, chọn thời gian.

• Thay đổi cài đặt màn hình xem nhanh. Để

xem nhanh thời gian và các thông báo, hãy

trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình,

nhấn Tất cả cài đặt > Tiện ích bổ

sung > Màn hình xem nhanh và chuyển

Chế độ sang 30 giây. Để tắt màn hình xem

nhanh, hãy chuyển Chế độ sang Tắt. Không

phải điện thoại nào cũng hỗ trợ màn hình

xem nhanh. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập

vào www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

Giảm độ sáng màn hình

• Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình

và nhấn Tất cả cài đặt > Hệ thống >

Màn hình hiển thị. Đảm bảo Tự động điều

chỉnh độ sáng màn hình hiển thị được

chuyển sang Tắt . Để điều chỉnh độ sáng,

hãy kéo thanh trượt Mức sáng. Không phải

điện thoại nào cũng hỗ trợ độ sáng màn hình

tự động. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Ngăn không cho các ứng dụng chạy ẩn • Đóng các ứng dụng bạn không sử dụng. Để

đóng phần lớn các ứng dụng, hãy nhấn và giữ

phím trở lại , sau đó nhấn ở góc trên bên

phải của ứng dụng bạn muốn đóng.

• Một số ứng dụng có thể chạy ẩn không cần

thiết. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn

hình, nhấn Tất cả cài đặt > Hệ thống >

Tiết kiệm pin > Sử dụng pin > Thay đổi cài

đặt ứng dụng nền và tắt ứng dụng bạn

muốn ngăn không cho chạy ẩn .

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

44

background image

Sử dụng các dịch vụ vị trí một cách chọn

lọc

Tắt dịch vụ vị trí khi bạn không cần đến. Trượt

xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn

Tất cả cài đặt > Riêng tư > Vị trí và tắt Vị trí

.

Sử dụng kết nối mạng một cách chọn lọc • Cài điện thoại kiểm tra e-mail mới ít thường

xuyên hơn hay thậm chí chỉ khi có yêu cầu.

Nhấn vào Thư Outlook > > Tài

khoản. Chọn một tài khoản, nhấn Thay đổi

thiết đặt đồng bộ hóa hộp thư và chọn tần

suất đồng bộ. Làm điều này cho mỗi tài

khoản email bạn có.

• Chỉ bật Bluetooth khi cần.
• Chỉ bật NFC khi cần. Để tắt tính năng chạm để

chia sẻ, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của

màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Thiết

bị > NFC và chuyển Chạm để chia sẻ sang

Tắt . Không phải điện thoại nào cũng hỗ

trợ NFC. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

• Sử dụng kết nối Wi-Fi để kết nối vào internet,

thay vì kết nối dữ liệu di động.

• Ngừng không cho điện thoại dò tìm các

mạng không dây khả dụng. Trượt xuống từ

phía trên cùng của màn hình, nhấn và giữ

Wi-Fi, sau đó chuyển kết nối mạng Wi-Fi

sang Tắt .

• Nếu bạn đang nghe nhạc hoặc đang sử dụng

điện thoại, nhưng không muốn thực hiện

hoặc nhận cuộc gọi, hãy bật Chế độ trên máy

bay. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn

hình, nhấn Tất cả cài đặt > Mạng &

không dây > Chế độ trên máy bay

chuyển Trạng thái sang Bật .

Kiểm tra việc sử dụng pin

Để kiểm tra xem những ứng dụng nào ngốn pin, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn

hình và nhấn Tất cả cài đặt > Hệ thống > Tiết kiệm pin > Sử dụng pin.