Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Duyệt các ứng dụng SIM

background image

Duyệt các ứng dụng SIM

Nếu nhà cung cấp dịch vụ của bạn đã bao gồm các ứng dụng trên thẻ SIM của bạn, đây là cách

để tìm chúng.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không

dây > Mạng di động & SIM.

2. Bên dưới SIM, hãy nhấn Cài đặt SIM. Hoặc nếu bạn có điện thoại 2 SIM, hãy nhấn cài đặt

SIM 1 hoặc cài đặt SIM 2.

3. Nhấn vào ứng dụng SIM.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

56