Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Xem nội dung tải xuống và bản cập nhật

background image

Xem nội dung tải xuống và bản cập nhật
Xem tất cả các mục tải về điện thoại và kiểm tra các bản cập nhật mới nhất có các sửa lỗi quan

trọng và các chức năng mới cho ứng dụng của bạn. Trong khi đang tải về một mục, bạn có thể

tiếp tục duyệt Store để tìm nội dung khác và thêm các mục để tải về.
Để xem trạng thái tải xuống, trên giao diện chính của Store, hãy nhấn > Bản tải xuống và

cập nhật.

Mẹo: Nếu bạn muốn, ví dụ như tạm thời ngắt kết nối internet, bạn có thể tạm dừng việc

tải xuống. Để tạm dừng một mục cá nhân, hãy nhấn và để tiếp tục lại, hãy nhấn . Nếu

một mục tải về bị lỗi, bạn có thể tải về lại mục này.

Kiểm tra các bản cập nhật

Để xem có bản cập nhật nào có sẵn cho các ứng dụng của bạn không, trong giao diện chính

của Store, hãy nhấn > Bản tải xuống và cập nhật > Kiểm tra bản cập nhật:. Để cài đặt bản

cập nhật có sẵn, hãy nhấn Cập nhật tất cả....