Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Thay đổi cài đặt màn hình xem nhanh

background image

Thay đổi cài đặt màn hình xem nhanh
Với màn hình xem nhanh, bạn có thể dễ dàng xem giờ và các nội dung khác ngay cả khi màn

hình ở chế độ chờ.
Một số cài đặt màn hình xem nhanh không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Tiện ích bổ

sung > Màn hình xem nhanh.

2. Chuyển Chế độ sang Luôn bật.
Thêm ảnh nền vào màn hình xem nhanh

Nếu bạn đã thiết lập một ảnh nền vào màn hình khóa, bạn cũng có thể thiết lập ảnh này hiển

thị trên màn hình xem nhanh. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài

đặt > Tiện ích bổ sung > Màn hình xem nhanh và bật Ảnh nền .
Bật chế độ ban đêm

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Tiện ích bổ sung >

Màn hình xem nhanh và thay đổi cài đặt cho Chế độ ban đêm theo sở thích của bạn. Trước

tiên, hãy chọn màu cho văn bản trên màn hình xem nhanh hoặc ẩn màn hình xem nhanh hoàn

toàn trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó thiết lập thời gian khi bạn muốn bật chế

độ ban đêm.