Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Thêm cuộc hẹn

background image

Thêm cuộc hẹn
Để nhớ một cuộc hẹn hoặc một sự kiện, hãy thêm nó vào Lịch của Outlook.
Để xem lịch, bạn phải thêm tài khoản, chẳng hạn như tài khoản Microsoft, vào điện thoại của

mình.
1. Nhấn vào Lịch Outlook > .

2. Nhập chi tiết bạn muốn và đặt thời gian.

3. Để tạo cuộc hẹn lặp lại vào những ngày nhất định, hãy nhấn > Lặp lại và nhập chi tiết.

4. Để thêm nhắc nhở, hãy nhấn > và nhấn vào thời gian bạn cần.

5. Khi hoàn tất, hãy nhấn .

Mẹo: Để chỉnh sửa một sự kiện, hãy nhấn vào sự kiện bạn muốn, sau đó nhấn Chỉnh

sửa và chỉnh sửa chi tiết bạn muốn.

Gửi thư mời họp

Khi tạo một sự kiện, hãy nhấn Mọi người và nhấn vào hộp tìm kiếm, sau đó bắt đầu viết tên.

Danh sách sẽ lọc khi bạn viết.
Bạn có thể gửi thư mời họp đến các liên lạc có địa chỉ e-mail được xác định trong chi tiết liên

lạc.
Tạo sự kiện trên một lịch khác

Nhấn vào Lịch Outlook > . Theo mặc định, các sự kiện của bạn sẽ được chuyển vào Lịch

của Outlook. Ví dụ: nếu bạn có một lịch chung với gia đình mình, bạn có thể tạo và chia sẻ sự

kiện này ngay lập tức. Để thay đổi lịch khi tạo sự kiện, hãy nhấn vào tên lịch, sau đó nhấn và

nhấn vào lịch bạn muốn sử dụng.

Ví dụ: Bạn có thể tạo sự kiện trên một lịch bạn đang chia sẻ với những người khác, chẳng

hạn như lịch công việc, để họ biết khi nào bạn bận.

Thay đổi trạng thái của bạn cho một sự kiện

Khi tạo một sự kiện, hãy nhấn và chọn trạng thái bạn muốn.
Tạo cuộc hẹn riêng

Khi tạo một sự kiện, hãy nhấn > Riêng tư.
Sự kiện không hiển thị trong lịch được chia sẻ.
Xóa cuộc hẹn

Nhấn Lịch Outlook, sau đó nhấn vào sự kiện và nhấn .

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

53