Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Sử dụng bộ tính giờ

background image

Sử dụng bộ tính giờ
Không để nấu quá giờ thêm nữa – sử dụng bộ định giờ để đo thời gian nấu.
1. Nhấn Báo thức Đồng hồ > Bộ hẹn giờ > .

2. Thiết lập thời gian và nhấn > .

3. Để bắt đầu đếm ngược, hãy nhấn .

Mẹo: Để tạm dừng, hãy nhấn . Để bắt đầu đếm ngược lại, hãy nhấn .

Xem định giờ ở toàn màn hình

Nhấn vào . Để trở về giao diện bình thường, hãy nhấn .

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

52