Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Đồng hồ và lịch

background image

Đồng hồ và lịch

Theo dõi giờ – tìm hiểu cách sử dụng điện thoại làm đồng hồ cũng như làm đồng hồ báo thức

và cách giữ cập nhật các cuộc hẹn, công việc và lịch trình.