Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Giải quyết sự cố các vấn đề kết nối internet

background image

Giải quyết sự cố các vấn đề kết nối internet

Nếu kết nối Internet của bạn không hoạt động
• Hãy kiểm tra kết nối dữ liệu di động của bạn. Trượt xuống từ phía trên cùng màn hình, nhấn

Tất cả cài đặt > Mạng & không dây > Mạng di động & SIM, kiểm tra và đảm bảo

Kết nối dữ liệu đã được chuyển sang Bật .

• Kiểm tra kết nối Wi-Fi. Trượt xuống từ phía trên cùng màn hình, nhấn và giữ Wi-Fi, kiểm

tra và đảm bảo kết nối mạng Wi-Fi được chuyển sang Bật và bạn đã được kết nối và

mạng.

• Kiểm tra và đảm bảo chế độ tiết kiệm pin không được bật. Trượt xuống từ phía trên cùng

của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Hệ thống > Tiết kiệm pin.

• Nếu bạn ở nước ngoài, hãy kiểm tra xem bạn đã cho phép chuyển vùng chưa. Trượt xuống

từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không dây > Mạng

di động & SIM và kiểm tra xem Tùy chọn chuyển vùng dữ liệu đã được chuyển sang

chuyển vùng chưa. Việc kết nối vào internet khi chuyển vùng, đặc biệt là khi ở nước ngoài,

có thể tăng đáng kể chi phí dữ liệu.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

95

background image

• Nếu bạn đã cài đặt các cài đặt mới từ một tin nhắn văn bản, hãy dỡ cài đặt mới. Nhấn

Lưu trữ > Thiết bị này > Ứng dụng & trò chơi và nhấn vào mục cài đặt mới, sau đó nhấn

Gỡ cài đặt.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

96