Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Tải bản đồ về điện thoại

background image

Tải bản đồ về điện thoại

Lưu bản đồ mới vào điện thoại trước chuyến đi để bạn có thể duyệt bản đồ mà không cần kết

nối internet khi đi du lịch.
Để tải xuống và cập nhật bản đồ, hãy bật kết nối mạng Wi-Fi.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

89

background image

Nếu điện thoại không còn nhiều bộ nhớ, bạn có thể cần phải lưu bản đồ vào thẻ nhớ. Nhấn

Bản đồ > > Cài đặt > Tải xuống hoặc tải lên bản đồ và bên dưới Vị trí lưu trữ, hãy nhấn

thẻ SD. Thẻ nhớ không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập

vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Nhấn Bản đồ > > Cài đặt > Tải xuống hoặc tải lên bản đồ > Tải xuống bản

đồ.

2. Chọn quốc gia hoặc khu vực.
Cập nhật bản đồ hiện có

Để cập nhật bản đồ theo cách thủ công, hãy nhấn Bản đồ > > Cài đặt > Tải xuống

hoặc tải lên bản đồ và trong Cập nhật bản đồ, hãy nhấn Kiểm tra ngay.

Mẹo: Bạn cũng có thể thiết lập điện thoại tự động cập nhật bản đồ khi điện thoại được

kết nối với mạng Wi-Fi và đang sạc. Nhấn Bản đồ > > Cài đặt > Tải xuống hoặc

tải lên bản đồ và trong Cập nhật bản đồ, hãy chuyển Tự động cập nhật bản đồ sang

Bật .

Xóa bản đồ

Nhấn Bản đồ > > Cài đặt > Tải xuống hoặc tải lên bản đồ và nhấn vào bản đồ bạn

muốn xóa, sau đó nhấn Xóa.