Hỗ trợ Microsoft Lumia 650 Dual SIM

background image

Hướng dẫn Sử dụng

Lumia với Windows 10 Mobile

Số phát hành 1.1 VI

background image

Giới thiệu về hướng dẫn sử dụng này

Hướng dẫn này là hướng dẫn sử dụng cho phiên bản phần mềm của bạn.

Chú ý: Để biết thông tin quan trọng về việc sử dụng an toàn thiết bị và pin, hãy đọc phần

"An toàn cho người dùng" và "Thông tin về sản phẩm và an toàn" trong sách hướng dẫn

sử dụng hoặc hướng dẫn sử dụng trong điện thoại, hoặc trên www.microsoft.com/

mobile/support trước khi sử dụng thiết bị. Để tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng thiết bị mới

của bạn, hãy đọc sách hướng dẫn sử dụng.

Để xem hướng dẫn sử dụng trực tuyến và video, thậm chí còn nhiều thông tin hơn, hướng dẫn

sử dụng bằng một ngôn ngữ khác và trợ giúp xử lý sự cố, hãy truy cập vào

support.microsoft.com và duyệt đến hướng dẫn cho Windows Phones.
Bạn cũng có thể xem thử các video hỗ trợ tại www.youtube.com/lumiasupport.
Ngoài ra, còn có một hướng dẫn sử dụng trong điện thoại – hướng dẫn sử dụng này luôn đồng

hành cùng bạn, có sẵn khi cần. Để tìm câu trả lời cho các câu hỏi của bạn và để có được các mẹo

hữu ích, hãy nhấn Lumia Trợ giúp+Mẹo. Nếu bạn mới sử dụng Lumia, hãy kiểm tra phần

dành cho người dùng mới.
Để xem thông tin về Tuyên bố Riêng tư của Microsoft, hãy truy cập vào aka.ms/privacy.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

2