Microsoft Lumia 650 Dual SIM - การค้นหา​ที่ตั้ง

background image

การค้นหาที่ตั้ง

แผนที่ จะช่วยคุณค้นหาที่ตั้งและธุรกิจต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจง

1. แตะ แผนที่

2. เขียนคําที่ใช ้ค้นหา เช่น ที่อยู่ หรือชื่อสถานที่ ในแถบค้นหา

3. เลือกรายการจากภายในรายการผลลัพธ ์ที่ตรงกันขณะคุณเขียน หรือแตะ บนแป้นพิมพ ์เพื่อค้นหา
ที่ตั้งจะแสดงอยู่บนแผนที่
หากไม่มีผลการค้นหาที่ตรงกัน ให้ตรวจดูว่าคําที่ใช ้ค้นหาของคุณสะกดถูกต้อง
การเพิ่มตําแหน่งลงในรายการโปรด

แตะ แผนที่ แล้วค้นหาตําแหน่ง เมื่อคุณพบตําแหน่ง ให้แตะ
ในการดูตําแหน่งโปรดของคุณ ให้แตะ แผนที่ > > รายการโปรด

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถปัดหมุดตําแหน่งโปรดไปยังหน้าจอเริ่มต้นได้อีกด้วย ค้นหาตําแหน่ง

และแตะ

แบ่งปันตําแหน่งกับเพื่อนๆ

แตะ แผนที่ แล้วค้นหาตําแหน่ง เมื่อคุณพบตําแหน่ง ให้แตะ แล้วเลือกวิธีที่คุณต้องการแบ่งปันตําแหน่ง

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

82

background image

ดูที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

แตะ แผนที่ >
มองหาร ้านอาหาร และสถานที่น่าสนใจอื่นๆ ใกล้ตําแหน่งของคุณ

แตะ แผนที่ แตะ บนแผนที่และใน ใกล้เคียง เลือกหมวดหมู่