Microsoft Lumia 650 Dual SIM - การลบประวัติ​บราวเซอร์

background image

การลบประวัติบราวเซอร ์
เมื่อคุณเรียกดูเสร็จแล้ว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เช่น ประวัติการเรียกดู และไฟล ์อินเทอร ์เน็ต

ชั่วคราว
แตะ Microsoft Edge > > การตั้งค่า > เลือกสิ่งที่ต้องการล้าง และเลือกข้อมูลที่คุณต้องการล้าง
แคช คือ หน่วยความจําสําหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็น

ความลับหรือบริการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ต้องใช ้รหัสผ่าน ให้ลบแคชหลังการใช ้แต่ละครั้ง
ลบรายการทีละรายการในประวัติการเรียกดูของคุณ

แตะ Microsoft Edge > > ประวัติ แตะรายการที่ต้องการลบค้างไว้ แล้วแตะ ลบ

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

88