Microsoft Lumia 650 Dual SIM - ปุ่มย้อน​กลับ เริ่ม​ต้น และ​ค้นหา

background image

ปุ่มย้อนกลับ เริ่มต้น และค้นหา

ปุ่มย้อนกลับ เริ่มต้น และค้นหาจะช่วยคุณในการควบคุมการทํางานส่วนต่างๆ ของโทรศัพท ์

ในการดูแอพที่คุณเปิดแล้ว ให้แตะค้างไว้ที่ปุ่มย้อนกลับ ในการสลับเป็นแอพอื่น ให้แตะแอพที่คุณต้องการ

ในการปิดแอพ ให้แตะ ที่มุมขวาบนของแอพ

ในการย้อนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า ให้แตะปุ่มย้อนกลับ โทรศัพท ์ของคุณสามารถจดจําแอพและเว็บไซต ์

ทั้งหมดที่คุณเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่หน้าจอของคุณล็อกอยู่

หากต้องการไปยังหน้าเริ่มต้น ให้แตะปุ่มเริ่มต้น แอพที่คุณใช ้ก่อนหน้ายังคงเปิดอยู่ที่พื้นหลัง

หากโทรศัพท ์ของคุณมีหน้าจอขนาดใหญ่ ให้แตะค้างไว้ที่ปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ศูนย ์ดําเนินการอยู่ใกล้นิ้วโป้งของ

คุณมากขึ้น หน้าจอกลับไปเป็นมุมมองทั่วไปโดยอัตโนมัติ

ในการค้นหาเว็บหรือรายการบนโทรศัพท ์ของคุณ ให้แตะปุ่มค้นหา

ในการเปิดหรือปิดการสั่นของปุ่มเหล่านี้ ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แตะ การตั้งค่าทั้งหมด >

Extras > การสัมผัส > และเปิด สั่นเมื่อฉันแตะปุ่มควบคุม หรือปิด การตั้งค่าการสั่นสําหรับ

สายเรียกเข้าไม่มีผลต่อการสั่นของปุ่ม

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

17