Microsoft Lumia 650 Dual SIM - การทำงาน​ด้วย Word

background image

การทํางานด้วย Word

ตกแต่งเอกสารของคุณระหว่างเดินทางด้วย Word
คุณต้องมีบัญชี Microsoft เพื่อแก ้ไขไฟล ์
แก้ไขเอกสารที่มีอยู่
1.
แตะ Word

2. แตะ

เรียกดู แล้วเรียกดูไฟล ์ Word ที่คุณต้องการแก ้ไข

3. หากต้องการขยายหรือย่อ ให้เลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน

4. ในการดูตัวแบ่งหน้าบนเอกสารของคุณ ให้แตะ หากต้องการย้อนกลับไปใช ้มุมมองแบบเต็มหน้าจอ ให้แตะ

Word จะบันทึกไฟล ์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ คุณสามารถค้นหาไฟล ์ของคุณได้

ใน OneDrive

เคล็ดลับ: หากคุณต้องการบันทึกเอกสารลงในโทรศัพท ์ของคุณ ให้แตะ > บันทึก เลือกตําแหน่ง

ของไฟล ์ แล้วแตะ ตั้งชื่อไฟล ์ จากนั้นแตะ

การสร้างเอกสารใหม่

แตะ Word > ใหม่
การค้นหาข้อความในเอกสาร

เปิดไฟล ์ค้างไว้ แตะ ที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วเขียนคําค้นหาของคุณ ในการไปยังคําที่ตรงกันก่อนหน้าหรือ

ถัดไปภายในเอกสาร ให้แตะ หรือ สําหรับตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง ให้แตะ
แทรกตาราง รูปภาพ หรือรายการอื่นๆ ลงในเอกสาร

เปิดไฟล ์ค้างไว้ แตะตําแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรายการ แล้วแตะ > > Insert และตัวเลือกที่คุณต้องการ
การเปลี่ยนขนาดตัวอักษรหรือการจัดรูปแบบ

เปิดไฟล ์ค้างไว้ แล้วแตะ > > หน้าแรก และตัวเลือกที่คุณต้องการ

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

100