Microsoft Lumia 650 Dual SIM - การตรวจ​สอบพยากรณ์​อากาศ​ล่าสุด

background image

การตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่าสุด
เมื่อคุณต้องการทราบว่าฝนจะตกหรือแดดออก ให้ตรวจสอบสภาพอากาศปัจจุบันหรือพยากรณ์อากาศสําหรับ

วันที่กําลังจะมาถึง
1. แตะ พยากรณ์อากาศ

2. ปัดขึ้นเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เคล็ดลับ: ปัดไปทางซ ้ายของตัวเลื่อนวันที่เพื่อดูพยากรณ์อากาศสําหรับตําแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

ในอีก 10 วัน
เคล็ดลับ: หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับวันอื่นๆ ให้แตะวันที่ที่ต้องการ แล้วปัดขึ้น

เคล็ดลับ: หากต้องการดูสภาพอากาศในที่อื่นๆ อย่างรวดเร็ว ให้บันทึกตําแหน่งที่สําคัญลงในรายการ

โปรดของคุณ แตะ > สถานที่ > และเพิ่มตําแหน่งที่ตั้ง

การตรวจสอบสภาพอากาศด้วยแผนที่สภาพอากาศ

ในการตรวจสอบสภาพอากาศที่แสดงอุณหภูมิแบบเคลื่อนไหว ปริมาณฝน ดาวเทียม และแผนที่เมฆฝน ให้แตะ

>

แอพและบริการบางอย่างอาจใช ้ไม่ได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค หรือมีเนื้อหาในภาษาของคุณ