Microsoft Lumia 650 Dual SIM - การโอน​สายระหว่าง​ซิมของ​คุณ

background image

การโอนสายระหว่างซิมของคุณ
โอนสายระหว่างซิมของคุณโดยใช ้ Smart dual SIM เมื่อมีคนโทรหาคุณในซิมหนึ่งในระหว่างที่คุณกําลังใช ้สาย

อยู่ในอีกซิมหนึ่ง คุณสามารถจัดการสายของคุณจากทั้งสองซิมได้ราวกับว่ามีเพียงแค่ซิมเดียว
โทรศัพท ์บางรุ่นไม่สนับสนุนระบบสองซิม สําหรับข้อมูลรุ่นที่ใช ้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures
คุณต้องใส่ทั้งสองซิมเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการโทรแบบสองซิม
หากต้องการทราบถึงความพร ้อมของบริการนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
1. ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > Extras > Smart dual SIM

2. หากต้องการเลือกวิธีการโอนสายระหว่างซิมของคุณ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าสําหรับ Smart dual SIM

3. ป้อนเบอร ์โทรศัพท ์สําหรับซิมของคุณ แล้วแตะ ตกลง

4. แตะ บริการเครือข่าย เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าการโทรส่วนที่เหลือ