Microsoft Lumia 650 Dual SIM - การสลับ​ระหว่าง​มุมมอง​และแอพ

background image

การสลับระหว่างมุมมองและแอพ
แอพบางส่วนของคุณไม่ได้อยู่บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปที่เมนูแอพเพื่อค้นหาแอพ หรือตรวจสอบว่ามีแอพ

ใดที่ทํางานอยู่แล้วบนโทรศัพท ์ของคุณ และสลับระหว่างแอพ
ในการดูแอพทั้งหมดบนโทรศัพท ์ของคุณ เพียงปัดไปทางซ ้ายในหน้าจอเริ่มต้น ในการย้อนกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น

ให้ปัดไปทางขวา

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

22

background image

เคล็ดลับ: ในการค้นหาแอพอย่างรวดเร็ว แตะตัวอักษรใดก็ได้ในเมนูแอพ และในเมนูต่อไปนี้ ให้แตะตัว

อักษรหรืออักขระแรกของแอพที่คุณต้องการ

การดู การสลับระหว่างแอพ และการปิดแอพที่เปิดอยู่

ในการดูแอพที่เปิดอยู่ ให้แตะค้างไว้ที่ปุ่มย้อนกลับ ในการสลับไปยังแอพ แตะแอพที่คุณต้องการ ในการปิด

แอพที่คุณไม่จําเป็นต้องใช ้ ให้แตะ ที่มุมขวาบนของแอพ

การนําทางไปยังเมนูการตั้งค่า

ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด ไปที่กลุ่มการตั้งค่า แตะชื่อกลุ่มการตั้งค่าใดๆ แล้ว

เลือกกลุ่มที่คุณต้องการ หากต้องการค้นหาการตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจง ให้แตะแถบค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอ และ

เริ่มต้นพิมพ ์ชื่อของการตั้งค่านั้น

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

23