Microsoft Lumia 650 Dual SIM - การปรับ​ระดับ​เสียง

background image

การปร ับระดับเสียง
หากคุณไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าโทรศัพท ์ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังมากๆ หรือเสียงโทรดังเกินไป คุณสามารถ

ปรับระดับเสียงตามต้องการได้
ใช ้ปุ่มปรับระดับเสียงที่ข้างโทรศัพท ์ของคุณ ระดับเสียงสูงสุดคือ 10
หากคุณเชื่อมต่อหูฟังแล้ว ปุ่มปรับระดับเสียงจะควบคุมทั้งเสียงเรียกเข้าและเสียงสื่อได้ในเวลาเดียวกัน ระดับเสียง

สูงสุดคือ 30

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

25

background image

อย่าต่อโทรศัพท ์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทําให้โทรศัพท ์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อม

ต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง หากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้

รับการรับรองให้ใช ้กับอุปกรณ์นี้ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง โปรดให้ความสําคัญกับระดับเสียงให้มาก

เป็นพิเศษ
การปร ับระดับเสียงสําหร ับสื่อและแอพ

กดปุ่มปรับระดับเสียงที่ข้างโทรศัพท ์ของคุณเพื่อดูแถบสถานะระดับเสียง แตะ และแตะแถบระดับเสียงสําหรับ

สื่อและแอพเพื่อตั้งระดับเสียงที่คุณต้องการ ระดับเสียงสูงสุดคือ 30

สลับเป็นโหมดปิดเสียง

กดปุ่มปรับระดับเสียงที่ข้างโทรศัพท ์ของคุณ แตะ บนแถบสถานะระดับเสียง แล้วแตะ หากต้องการสลับเป็น

ปิดโหมดเงียบ บนแถบสถานะระดับเสียง แล ้วตั้งระดับเสียงที่คุณต้องการ
การปิดโหมดเงียบไม่มีผลกับนาฬิกาปลุกของคุณ หากคุณต้องการพักผ่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้

ตั้งนาฬิกาปลุก หรือปิดโทรศัพท ์ของคุณ

เคล็ดลับ: ไม่ต้องการให้โทรศัพท ์อยู่ในโหมดปิดเสียง แต่ไม่สามารถรับสายได้ในขณะนี้ใช่ไหม ในการปิด

เสียงสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มลดระดับเสียง

เปิดการสั่น

หากคุณต้องการให้โทรศัพท ์สั่นเตือน กดปุ่มปรับระดับเสียงที่ข้างโทรศัพท ์ของคุณ แตะ บนแถบสถานะระดับ

เสียง แล้วแตะ ปิดการตั้งสั่น ในการปิดการสั่น ให้แตะ เปิดการตั้งสั่น

เคล็ดลับ: ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงอื่นๆ ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ และแตะ การตั้ง

ค่าทั้งหมด > การตั้งค่าส่วนบุคคล > เสียง.
เคล็ดลับ: ในการเปิดหรือปิดการสั่นของปุ่มย้อนกลับ ปุ่มเริ่มต้น และปุ่มค้นหา ให้ปัดลงจากด้านบน

ของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > Extras > การสัมผัส > แล้วเปิด สั่นเมื่อฉันแตะ

ปุ่มควบคุม หรือปิด การตั้งค่าการสั่นสําหรับสายเรียกเข้าไม่มีผลต่อการสั่นของปุ่ม