Microsoft Lumia 650 Dual SIM - ข้อมูล​พื้นฐาน

background image

ข้อมูลพื้นฐาน

ปรับตั้งค่าโทรศัพท ์ของคุณ ใช ้ประโยชน์สูงสุดจากบัญชีและแอพ เช่น OneDrive และ Store และเรียนรู ้ข้อมูล

สําคัญจากการเขียนข้อความเพื่อประหยัดอายุการใช ้งานแบตเตอรี่