Microsoft Lumia 650 Dual SIM - การชาร์จ​โทรศัพท์​ของคุณ​แบบไร้​สาย

background image

การชาร ์จโทรศัพท ์ของคุณแบบไร้สาย
ไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร ์จทุกครั้งที่ชาร ์จโทรศัพท ์ ในเมื่อคุณชาร ์จแบบไร ้สายได้ เพียงแค่วางโทรศัพท ์

บนอุปกรณ์ชาร ์จแบบไร ้สาย อุปกรณ์จะเริ่มการชาร ์จทันที

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

8

background image

โทรศัพท ์ทุกรุ่นไม่สนับสนุนการชาร ์จแบบไร ้สาย สําหรับข้อมูลรุ่นที่ใช ้งานได้ โปรดไปที่

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
คุณอาจต้องใช ้ฝาชาร ์จแบบไร ้สายเพื่อให้ชาร ์จแบบไร ้สายได้ โดยผู้ผลิตอาจให้ฝาครอบนี้มาพร ้อมในกล่อง

ที่จําหน่าย หรืออาจมีจําหน่ายแยกต่างหาก ใช ้ฝาชาร ์จไร ้สายดั้งเดิมของ Lumia ที่ออกแบบมาสําหรับโทรศัพท ์

ของคุณเท่านั้น
อุปกรณ์ชาร ์จแบบไร ้สายมีจําหน่ายแยกต่างหาก
บริเวณที่ทําการชาร ์จบนเครื่องโทรศัพท ์และอุปกรณ์ชาร ์จจะต้องสัมผัสกัน ดังนั้นให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณ

วางโทรศัพท ์และอุปกรณ์ชาร ์จไว้ขนานกันพอดี โทรศัพท ์บางรุ่นอาจไม่สามารถใช ้ร่วมกับอุปกรณ์ชาร ์จบางรุ่นได้

ใช ้เฉพาะอุปกรณ์ชาร ์จไร ้สายที่สามารถใช ้งานร่วมกับอุปกรณ์ของท่านเท่านั้น

Nokia Lumia: การชาร ์จแบบไร ้สาย

รูปที่1: Nokia Lumia: การชาร ์จแบบไร ้สาย

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กอุปกรณ์ชาร ์จแบบไร ้สายแล ้ว

2. หากโทรศัพท ์ของคุณจําเป็นต้องใช ้ฝาชาร ์จแบบไร ้สาย ให้ตรวจดูว่าโทรศัพท ์ของคุณติดตั้งกับฝาชาร ์จ

เรียบร ้อยแล้ว

3. วางโทรศัพท ์ของคุณบนอุปกรณ์ชาร ์จแบบไร ้สายเพื่อให้สัมผัสกับบริเวณชาร ์จ

4. เมื่อชาร ์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้นําโทรศัพท ์ของคุณออกจากอุปกรณ์ชาร ์จ

คําเตือน: ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรอยู่ระหว่างอุปกรณ์ชาร ์จและอุปกรณ์ ห้ามติดวัตถุใดๆ เช่น สติกเกอร ์

บนพื้นผิวของโทรศัพท ์ใกล้ตําแหน่งที่เสียบอุปกรณ์ชาร ์จ

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชาร ์จแบบไร ้สาย โปรดดูในคู่มือผู้ใช ้ของอุปกรณ์ชาร ์จของคุณ

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

9