Microsoft Lumia 650 Dual SIM - การจัด​เก็บเบอร์​จากข้อความ​ที่ได้​รับ

background image

การจัดเก็บเบอร ์จากข้อความที่ได้ร ับ
ทันทีที่ได้รับข้อความ คุณสามารถบันทึกหมายเลขได้อย่างง่ายดาย หากยังไม่ได้บันทึกไว้ในรายชื่อของคุณ คุณ

สามารถบันทึกเบอร ์นั้นไว้ในรายการของรายชื่อที่มีอยู่หรือรายชื่อใหม่
1. แตะ ข้อความ

2. ในรายการบทสนทนา ให้แตะบทสนทนาและหมายเลขโทรศัพท ์

3. หากคุณมีโทรศัพท ์แบบสองซิม ให้เลือกซิมที่คุณต้องการใช ้ในการโทรติดต่อรายชื่อ ขณะแก้ไขรายชื่อ ให้แตะ

SIM 1 หรือ SIM 2 โทรศัพท ์บางรุ่นไม่สนับสนุนระบบสองซิม สําหรับข้อมูลรุ่นที่ใช ้งานได้ โปรดไปที่

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

4. แตะ >

5. แก ้ไขรายละเอียดของรายชื่อ และแตะ