Microsoft Lumia 650 Dual SIM - การส่ง​ข้อความ​ไปยังกลุ่ม

background image

การส่งข้อความไปยังกลุ่ม
หากคุณจําเป็นต้องส่งข้อความถึงผู้คนกลุ่มเดิมบ่อยๆ คุณสามารถสร ้างกลุ่มในแอพ ผู้คน ได้ คุณสามารถติดต่อ

บุคคลทั้งหมดในกลุ่มด้วยข้อความหรืออีเมลเดียวได้ด้วยวิธีนี้
1. แตะ ผู้คน > กลุ่ม

2. แตะกลุ่ม และ ข้อความ หรือ อีเมล

3. เขียนและส่งข้อความของคุณ

เคล็ดลับ: ในการสร ้างกลุ่ม ใน กลุ่ม ให้แตะ