Microsoft Lumia 650 Dual SIM - การโทร​ออกด้วย Skype

background image

การโทรออกด้วย Skype
คุณสามารถใช ้โทรศัพท ์ในการโทรแบบ Skype-to-Skype หรือสายวิดีโอ ด้วยอัตราค่าบริการของ Skype คุณ

จะสามารถโทรเข้าโทรศัพท ์บ้านหรือโทรศัพท ์มือถือเครื่องอื่นได้ จ่ายด้วยบัตรเครดิตเท่าที่ใช ้บริการ หรือสมัคร

บริการรายเดือนด้วยอัตราที่ดีที่สุดได้
หากคุณยังไม่มีแอพ Skype คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.microsoft.com
1. แตะ Skype และลงชื่อเข้าใช ้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันกับที่ใช ้ในโทรศัพท ์ของคุณ

2. ในการโทรติดต่อรายชื่อ Skype ให้แตะ บุคคล และรายชื่อที่คุณต้องการโทรติดต่อ แล้วแตะ

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

57

background image

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโทรแบบ Skype-to-Skype โปรดดูวิดีโอที่ www.youtube.com (ภาษา

อังกฤษเท่านั้น)

เคล็ดลับ: ในการประหยัดค่าบริการข้อมูล ให้เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi กับ Skype เมื่อสามารถทําได้

โทรสายวิดีโอด้วย Skype

แตะ Skype วิดีโอ > และรายชื่อที่คุณต้องการโทร
หากโทรศัพท ์ของคุณไม่มีกล ้องด้านหน้า คุณสามารถใช ้กล้องหลักสําหรับสายวิดีโอ โทรศัพท ์ทุกรุ่นไม่สนับสนุน

การใช ้กล้องหน้า สําหรับข้อมูลรุ่นที่ใช ้งานได้ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures

การใช้โทรด่วนเพื่อโทรหารายชื่อโปรด
โทรหารายชื่อที่สําคัญที่สุดของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยโทรด่วน
1. แตะ > เบอร ์โทรด่วน

2. ในการเพิ่มรายชื่อไปยังเบอร ์โทรด่วน แตะ และรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่ม

3. ในการโทรหารายชื่อที่คุณเพิ่มไปยังเบอร ์โทรด่วนแล้ว ในมุมมอง เบอร ์โทรด่วน ให้แตะที่รายชื่อ